adwokat Kancelaria Zdanowicz i Wspólnicy radca prawny
usługi prawne
usługi prawne

usługi prawne

usługi prawne

usługi prawne

usługi prawne

usługi prawne

usługi prawne

usługi prawne

usługi prawne
Aktualności prawne nr 7/2007

Korzystanie z części wspólnych nieruchomości
W wyroku z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie o sygn. III CZP 59/07 Sąd Najwyższy orzekł, że członek wspólnoty mieszkaniowej może zawrzeć z nią umowę, na podstawie której będzie korzystał z części wspólnych budynku w zakresie przekraczającym jego udział w nieruchomości. Sąd uznał bowiem, że w świetle art. 12 ust. 1 ustawy z 1994 r. o własności lokali i art. 206 kodeksu cywilnego członek wspólnoty mieszkaniowej ma prawo do takiego korzystania z nieruchomości wspólnej.

Darmowa legalizacja samowoli budowlanej
Obiekty takie jak domy czy garaże wybudowane nielegalnie pomiędzy 1 stycznia 1995 roku a 11 lipca 1998 roku będą mogły zostać zalegalizowane bez żadnych opłat począwszy od 21 czerwca br. Wnioski do powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego będzie można składać do końca 2007 roku. Nie wszystkie budynki wzniesione w tym okresie będą mogły być zalegalizowane za darmo. Aby legalizacja mogła mieć miejsce, powinny zostać spełnione wymagania takie jak m.in.: właściciele nie występowali do 11 lipca 2003 roku o pozwolenie na użytkowanie obiektu, a nadzór budowlany nie prowadził w stosunku do nich postępowania, właściciele przez 5 lat użytkowali dany obiekt przed ww. datą. Dodatkowo budynki powinny spełniać przesłanki samowoli według przepisów ustawy Prawa budowlanego.
Nowością jest także obowiązek właścicieli i zarządców zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, stanowi powierzchni dachów co najmniej 1000 mkw. - minimum dwa razy do roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada będą zobowiązani przeprowadzać kontrole stanu technicznego swoich budynków. Wszyscy zaś zarządcy czy właściciele będą zobowiązani przeprowadzać kontrole za każdym razem, gdy zmieniają się gwałtownie warunki atmosferyczne. Brak takiej kontroli może skutkować grzywną od 1.000 złotych.


Brak możliwości odzyskania wywłaszczonej nieruchomości
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 czerwca br. w sprawie o sygn. IV CSK 81/07 uznał, że właściciel wywłaszczonej nieruchomości nie ma możliwości jej odzyskania, pomimo że została ona sprzedana z pominięciem prawa właściciela do zwrotu bądź możliwości pierwokupu. Transakcja mimo, że sprzeczna z prawem, jest bowiem ważna. Naruszenie przepisu dot. podstaw wywłaszczenia nie powoduje bezwzględnej nieważności umowy sprzedaży. Sąd Najwyższy potwierdził natomiast, że byłym właścicielom może przysługiwać odszkodowanie za szkody wyrządzone wskutek naruszenia ich praw.

Użytkowanie wieczyste
W wyroku z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie o sygn. II CSK 110/07 Sąd Najwyższy orzekł, że skoro jest prawnie dopuszczalne rozwiązanie całej umowy użytkowania wieczystego, to nie ma przesłanek, by wyłączyć również taką możliwość tylko do części gruntu, jednakże tylko, gdy możliwe jest jej ewidencyjne wydzielenie.
Sąd Najwyższy argumentował, że jeżeli przesłanki rozwiązania umowy o użytkowanie wieczyste przewidziane w art. 240 kodeksu cywilnego (wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie oraz gdy wbrew tej umowie użytkownik nie wniósł określonych budynków lub urządzeń) i art. 33 ust. 3 ustawy z 1997 roku odnoszą się tylko do części gruntu, to umowa może być rozwiązana tylko w tej części.


Zmiany w zakresie Państwowej Inspekcji Pracy
Od dnia 1 lipca 2007 r. obowiązuje nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawa wprowadza rozliczne obostrzenia, m.in. zostaną podwyższone grzywny za naruszenie przepisów prawa pracy, inspektor będzie mógł utajnić okoliczności umożliwiające ujawnienie tożsamości przesłuchiwanego pracownika, inspektorzy będą kontrolować legalność zatrudnienia, za niepłacenie pracownikom wynagrodzenia pracodawcom będzie grozić kara więzienia. Nadto, nowe brzmienie otrzymał art. 281 Kodeksu pracy - mówiący o odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Katalog wykroczeń poszerzony został o nieprawidłowe przechowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, tj. pozostawianie dokumentów w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto art. 283 § 1 Kodeksu pracy sankcjonuje przypadki nieprzestrzegania przepisów BHP przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz osoby kierujące pracownikami lub innymi osobami fizycznymi (nowość). Przepis dotyczy zleceniobiorców lub osoby samozatrudnione. Do listy wykroczeń z § 2 ww. przepisu dodano zapis przewidujący karę grzywny dla osoby, która bez zezwolenia właściwego inspektora pracy dopuszcza do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych dziecko do ukończenia 16 roku życia (do 30 tys. zł). Jak wspominaliśmy, główną zmianą wprowadzoną w ww. ustawie, jest podwyższenie kar przewidzianych za naruszenia przepisów prawa pracy m.in. nieprowadzenie dokumentacji osobowej, niepotwierdzenie na piśmie umowy o pracę). Maksymalna wysokość grzywny została podniesiona z 5 tys. zł do 30 tys. zł. Podwyższona została również minimalna kwota grzywny - z 20 zł do 1 tys. zł. Podniesiona także została wysokość mandatu nakładanego przez inspektorów pracy na osoby naruszające prawo pracy w przypadku nieskierowania przez inspektora sprawy do sądu grodzkiego. Górna granica takiego mandatu została podniesiona z 1 tys. zł do 2 tys. zł. Jeżeli natomiast osoba ukarana wcześniej co najmniej dwukrotnie za naruszenia pracownicze popełniła identyczne naruszenie w ciągu 2 lat od ukarania, mandat może być nałożony do wysokości 5 tys. zł.
Zmienione zostały także grzywny za niewykonanie nakazu inspektora pracy. Niewykonanie takiego nakazu powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wysokość grzywny w tym postępowaniu wzrośnie z 5 tys. zł do 10 tys. zł. Jeżeli ukarany podmiot jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, grzywna wzrośnie z dotychczasowych 25 tys. zł do 50 tys. zł. Grzywny wielokrotnie nakładane w takich przypadkach nie mogą przekroczyć łącznie odpowiednio: 50 tys. zł i 200 tys. zł.Nowością jest także zapis przewidujący, że inspektorzy pracy będą mogli sprawdzać tożsamość każdej osoby przebywającej na terenie zakładu pracy, także tych, które nie wykonują żadnej pracy.

a.d. & m.w.

POLSKA 00-582 WARSZAWA Al. SZUCHA 8/IV p. TEL. 4822 525 84 44 FAX 4822 525 84 55 OFFICE@ZDANOWICZLEGAL.PL
usługi prawne

prawnicy w Warszawie

radca prawny

adwokat