Obrót nieruchomościami

Doradzamy naszym klientom we wszystkich aspektach obrotu nieruchomościami.

Prowadzimy obsługę projektów deweloperskich oraz inwestycji naszych klientów na rynku hotelarskim.

Przygotowujemy kompleksowe analizy stanu prawnego nieruchomości i ryzyk związanych z ich nabyciem. Wspieramy naszych klientów w procesie negocjowania umów zakupu nieruchomości i uzyskiwania związanych z ich nabyciem zezwoleń.

Uczestniczymy w procesach odzyskiwania przez byłych właścicieli nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa po II-ej Wojnie Światowej, w tym także tzw. nieruchomości zabużańskich.

Nasze doradztwo obejmuje także przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu klientów przetargów na zbycie nieruchomości. W tym zakresie przygotowujemy regulaminy sprzedaży nieruchomości, uczestniczymy w posiedzenia komisji przetargowych, na których dokonywany jest wybór ofert, przygotowujemy umowy sprzedaży i zapewniamy obsługę notarialną. Z uwagi na fakt, iż jedną ze specjalizacji Kancelarii pozostaje prawo budowlane, nasze doradztwo obejmuje także przeprowadzanie w imieniu naszych klientów transakcji nabywania nieruchomości pod inwestycję budowlaną. Dotyczy to zarówno zakupu nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, jak również od Skarbu Państwa i samorządów terytorialnych. W tym aspekcie badamy tytuły własności do nieruchomości, dokonujemy analizy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub też uczestniczymy w postępowaniach o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

W zakresie prawa budowlanego reprezentujemy klientów przy negocjacji umów z generalnymi wykonawcami inwestycji, a także w procesie uzyskiwania pozwoleń, opinii, uzgodnień wymaganych przed rozpoczęciem procesu budowlanego. Również wspomagamy naszych klientów na etapie uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie budynków.

Obecny szybki rozwój rynku budowlanego powoduje dla inwestorów lub firm deweloperskich wystąpienie licznych ryzyk związanych z przeprowadzeniem inwestycji. Z tego też względu staramy się je wskazać naszym klientom na etapie przygotowania inwestycji budowlanej i negocjacji umowy o roboty budowlane. W wyjątkowych dla klientów sytuacjach prowadzimy renegocjacje zawartych uprzednio umów. W przypadku gdy inwestycja przeprowadzana jest przez firmy deweloperskie obsługujemy całość zagadnień związanych ze zbyciem lokali, w tym przygotowujemy umowy rezerwacyjne, przedwstępne lub ostateczne.

kontakt: office@zdanowiczlegal.pl