Sprawy sądowe

Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia wszystkich rodzajów postępowań sądowych, zarówno przed sądami gospodarczymi, cywilnymi, jak i administracyjnymi.

Biorąc pod uwagę specyfikę każdej sprawy, wskazujemy klientom strategię prowadzenia danego postępowania sądowego ustaloną pod kątem zabezpieczenia dochodzonego roszczenia oraz istniejącego w sprawie materiału dowodowego.

Wymogi obecnej procedury obowiązującej w poszczególnych postępowaniach wprowadzają prekluzję dowodową, która powoduje konieczność wszechstronnego i kompletnego ustalenia koncepcji prowadzenia sprawy i terminowego zgłoszenia wszystkich dowodów wykazujących zasadność dochodzonego roszczenia. Z tego też względu pełna współpraca z klientem posiadającym wyczerpującą wiedzę dotyczącą okoliczności faktycznych danej sprawy pozostaje koniecznością, która rzutuje na końcowe rozstrzygnięcie w sprawie.

W imieniu klientów, radcowie prawni oraz adwokaci kancelarii prowadzą mediacje, uczestniczą w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi. Pomoc prawna świadczona jest przez nas przed sądami wszystkich instancji, jak również przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi.

Nasze ostatnie duże sukcesy na polu postępowań sądowych dotyczą na przykład następujących spraw:

1) z zakresu powództw wobec najemców w obiektach wielkopowierzchniowych z tytułu zaległych opłat za media, czynszu oraz kar umownych z powodu przedwczesnego zakończenia stosunku najmu;

2) z zakresu powództw o zapłatę dotyczących roszczeń odsetkowych za nieterminowe regulowanie faktur towarowych na rzecz dostawców, roszczeń z tytułu zapłaty ceny za towary i usługi;

3) z zakresu roszczeń odszkodowawczych dotyczących roszczeń deliktowych z tytułu wypadków w obiektach ogólnodostępnych;

4) z zakresu roszczeń pomiędzy spadkobiercami dotyczących działu spadku oraz zachowku;

5) z zakresu prawa lokalowego w odniesieniu do żądań eksmisyjnych organów samorządowych wobec najemców komunalnych.

kontakt: office@zdanowiczlegal.pl