POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kancelarii Prawniczej Zdanowicz i Wspólnicy Sp. k.

I. Ochrona danych osobowych

1. W związku z usługami świadczonymi przez Kancelarię Prawniczą Zdanowicz i Wspólnicy Sp. k. (dalej „Kancelaria” lub „Spółka”), Spółka jako Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwane „RODO” i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

2. W przypadku (ewentualnego) przekazania przez Państwa danych osobowych poprzez:
a. e – mail skierowany do Kancelarii lub któregokolwiek z jej pracowników lub współpracowników;
b. jak też w drodze kontaktu telefonicznego z Kancelarią;
c. lub też w drodze korespondencji tradycyjnej;
administratorem tak pozyskanych danych osobowych jest:
Kancelaria Prawnicza Zdanowicz i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101431, NIP: 5252235923, REGON: 017510759.

3. Z Administratorem można skontaktować się poprzez:
a. adres e-mail: office@zdanowiczlegal.pl,
b. telefonicznie po numerem 48 22 525 84 44,
c. pisemnie na adres Kancelaria Prawnicza Zdanowicz i Wspólnicy Sp. k., Al. Szucha 8/IV piętro, 00-582 Warszawa.

4. Dane, które Administrator uzyskał w powyższy sposób uznaje się, iż uzyskane zostały od Państwa („Użytkownika”) w sposób bezpośredni.

5. Dane osobowe uzyskane od Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne dane przekazane przez Użytkownika, będą przetwarzane w celu:
a. wykonania czynności w ramach korespondencji telefonicznej lub e – mailowej z Użytkownikiem, dotyczącej treści korespondencji przekazanej Kancelarii przez Użytkownika w celu nawiązania komunikacji z Kancelarią, w tym w szczególności - choć nie wyłącznie - w związku z profesjonalną działalnością prawniczą prowadzoną przez Kancelarię;
b. świadczenia usług prawniczych bezpośrednio Użytkownikowi lub pracodawcy Użytkownika (z zaznaczeniem, iż pojęcie „pracodawcy” należy rozumieć szeroko), co - w tym drugim przypadku - wiąże się z koniecznością prowadzenia korespondencji z osobami fizycznymi desygnowanymi przez naszych Klientów do kontaktów z Kancelarią;
c. w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie w Kancelarii - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
d. w celu ochrony przed/dochodzenia ewentualnych roszczeń względem/przez Kancelarię.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 5 lit a)-b) powyżej jest art. 6 ust. 1 lit.b) RODO tj. dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania umowy świadczenia usług prawnych na rzecz Użytkowników lub do podjęcia działań przez Administratora na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w szczególności w celu przesłania do Użytkownika oferty świadczenia usług przez Administratora, o którą Użytkownik uprzednio poprosił oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO albowiem świadcząc usługi na podstawie umowy, jesteśmy zobowiązani do udokumentowania prawidłowego wykonania wszelkich czynności na jej podstawie.

7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 5 lit. c) powyżej jest art. 6 ust. 1 a) RODO, tj. zgoda Użytkownika.

8. Podstawą prawą przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 5 lit. d) powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, ale może okazać się niezbędne dla nawiązania z Użytkownikiem kontaktu, zawarcia umowy i wykonania usługi prawnej lub przeprowadzenia rekrutacji (w przypadku kandydatów do pracy).

10. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną Administrator może żądać podania danych osobowych i w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do obsługi danej sprawy, której dotyczy kontakt.

11. Dane osobowe są należycie chronione. Dane osobowe mogą być również udostępniane partnerom, pracownikom i współpracownikom Kancelarii, zaangażowanym w proces obsługi Klientów Kancelarii, a ponadto w zakresie niezbędnym dla prowadzenia księgowości podmiotowi zajmującemu się obsługą księgową Kancelarii.

12. Mając na celu zapewnienie poufności danych, jakie zostały udzielone Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywanie przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby upoważnione.

13. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe.

14. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, najpóźniej w momencie zawierania umowy.

15. W związku ze świadczeniem usług Administrator zbiera dane osobowe również podczas spotkań w siedzibie Spółki i innych, jak również podczas wymiany wizytówek służbowych, w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 6 ust. 1 lit a) i b) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą oraz niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Tak zbierane dane osobowe przetwarzane są w celu dla jakiego zostały zebrane, przy zapewnieniu ich odpowiedniej ochrony.

16. W związku z usługami świadczonymi przez Administratora wymagającymi przetwarzania danych osobowych informujemy, iż mogą one być ujawnione innym zewnętrznym podmiotom, w tym obsługującym systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, wyłącznie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

17. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, a ponadto może wynikać z przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
względem przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania lub wykonania.

18. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie wskazanego okresu dane będą nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

19. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
a) żądania od Kancelarii dostępu do udostępnionych danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej); ich sprostowania (jeśli te dane znajdujące się w posiadaniu Kancelarii są niedokładne lub niekompletne), usunięcia (np. jeśli te dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Kancelaria nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pana/Pani zgody albo do realizacji obowiązku prawnego, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem) lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczącego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją); macie także Państwo prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Pana/Panią w formacie do odczytu maszynowego (pozwalającym na swobodny odczyt przez komputer), np. gdyby Pan/Pani chciał/a udostępnić je innemu podmiotowi oraz prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
- jeśli ma Pan/Pani zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych – na okres pozwalający Kancelarii sprawdzić prawidłowość tych danych;
- jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie nie chce Pan/Pani, abyśmy je usunęli, lecz żąda Pan/Pani w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
- jeśli Pana/Pani dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast potrzebuje ich Pan/Pani w związku z dochodzeniem, ustaleniem lub obroną swoich roszczeń;
- jeśli wyraził Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać, na czas potrzebny dla takiego sprawdzenia.
b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
Wszystkie wskazane powyżej uprawnienia możecie Państwo realizować zgodnie z Artykułami od 15 do 21 RODO.

20. Może Pan/Pani skorzystać ze swoich uprawnień poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w siedzibie Kancelarii (Al. Szucha 8, p. IV, Warszawa), za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

21. Kancelaria w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Panu/Pani informacji o działaniach podjętych w związku z Pana/Pani żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Pana/Pani żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

22. W celu realizacji Pana/Pani żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Pana/Pani tożsamości, aby Pana/Pani dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

23. Jeżeli Pana/Pani żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Kancelaria może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

24. Powyższe uprawnienia przysługują również w przypadku, jeżeli Kancelaria planować będzie dalej przetwarzanie danych osobowych w celu innym niż̇ cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Wówczas przed takim dalszym przetwarzaniem Kancelaria informuje osobę, której dane dotyczą̨, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o przysługujących jej uprawnieniach.

II. Pliki Cookies

1. Strona internetowa www.zdanowiczlegal.pl jest prowadzona przez następujący podmiot: Kancelaria Prawnicza Zdanowicz i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101431, NIP: 5252235923, REGON: 017510759.

2. Serwis nie zbiera automatycznie i nie przetwarza żadnych informacji, poza informacjami zwartymi w plikach cookies.

3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, wykorzystywane są w celach statystycznych i funkcjonalnych, zaś w szczególności:
a. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;
b. pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
c. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, ilu Użytkowników Serwisu i w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Kancelaria.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) i zachęcamy do zapoznania się nimi, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

8. Korzystając z Serwisu bez zastosowania blokady plików cookies, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych w zakresie i sposób opisany powyżej i do wyżej wymienionych celów.

9. Kancelaria Prawnicza Zdanowicz i Wspólnicy Sp. k. jest właścicielem strony internetowej http://www.zdanowiczlegal.pl/ i posiada pełnię praw autorskich do wyżej wymienionej strony internetowej.

10. Postanowienia Polityki Prywatności Kancelarii obowiązują każdego Użytkownika odwiedzającego lub/i korzystającego z wyżej wymienionej strony internetowej.

11. Kancelaria Prawnicza Zdanowicz i Wspólnicy sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków w stosunku do osób trzecich. Są one zarządzane tylko i wyłącznie przez swoich operatorów lub swoich administratorów.


III. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą być zmieniane tylko i wyłącznie przez Kancelarię w dowolnym momencie. Wyżej wymienione zmiany będą publikowane na stronie internetowej http://www.zdanowiczlegal.pl/, w związku z czym istnieje możliwość sprawdzenia i wydrukowania aktualnie obowiązującej wersji w dowolnym momencie lub zażądania aktualnej wersji Polityki prywatności w sekretariacie Kancelarii. Jeżeli odwiedzający stronę internetową nie wyraża zgody na wyżej wymienione postanowienia, powinien natychmiast opuścić stronę internetową.